תאריך עדכון אחרון  02/08/2023

אנו, תדיראן מוצרי צריכה וטכנולוגיה בע"מ (ח.פ. 520036302), לרבות החברות הקשורות תדיראן פתרונות אנרגיה בע"מ (ח.פ. 510449507) ותדיראן סולאר בע"מ (ח.פ. 514904549) ו/או חברות קשורות אחרות ככל שיישנן או שיהיו בעתיד (להלן: "תדיראן" או "החברה" או "אנחנו") מכבדים את הפרטיות של המשתמשים (להלן: "המשתמש(ים)" או "אתה") ומחויבים להגן על המידע האישי שנאסף אודותיך. דפי נחיתה ו/או האתר https://tadiran-new-energy.co.il (להלן: "האתר") נועדו לצורך פרסום, שיווק ומתן שירותים שונים ללקוח (להלן: "השירותים"). אנו מאמינים כי למשתמשים שלנו הזכות להכיר את המדיניות שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בזמן השימוש בשירותים. למונחים המופיעים במדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") תהיה המשמעות הנודעת להם בתנאי השימוש המצויים באתר (להלן: "תנאי השימוש"), אלא אם נאמר המפורש אחרת במדיניות פרטיות זו. מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש מהווים יחד מסמך משפטי מחייב בין המשתמש לבין תדיראן. 

החברה שומרת על הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל הניתן. אנו נודיע למשתמשים על כל שינוי מהותי בתנאי מדיניות פרטיות זו בדף הבית של האתר ו/או נשלח למשתמש הודעת דואר אלקטרוני בנוגע לשינויים לכתובת הדוא"ל המעודכנת במערכות החברה. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף שבעה (7) ימים לאחר שההודעה נמסרה. כל שאר השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון של מדיניות פרטיות זו, והמשך השימוש באתר לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמה של המשתמש לשינויים. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מידי, או כפי שנדרש על פי הדין.

המסמך כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס לשני המינים כאחד. אנו מודים לך שהקדשת מזמנך לקריאת מסמך זה.

הסכמה

חלק מהשירותים שמעניקה החברה טעונים מסירת פרטים אישיים של המשתמש כגון פרטי התקשרות של המשתמש. מובהר בזאת, כי לא חלה עליך כל חובה שבדין למסור את המידע האמור, אלא אם צוין אחרת, וכן שמסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמתך. עם זאת, מסירת חלק מהמידע האמור מהווה תנאי הכרחי לצורך שימוש בשירותים שונים המוצעים באתר.

השימוש באתר ו/או בדפי הנחיתה ואיסוף פרטים אישיים

בעת השימוש באתר תוכל לקבל מידע אינפורמטיבי ושיווקי אודות המוצרים ו/או השירותים של החברה, שירות לקוחות וכיו"ב. לצורך השימוש בחלק מהשירותים תצטרך למסור לנו פרטים אישיים אודותיך כמפורט להלן: 

מידע שאתה מספק לנו: בעת השימוש בחלק מהשירותים המוצעים לך עליך לספק לנו מידע אישי ומזהה כדוגמת שם ושם משפחה, מספר טלפון נייד, כתובת דואר אלקטרוני או כל פרט רלוונטי אחר. מידע זה נדרש לצורך השלמת קבלת השירותים ו/או כדי שנוכל ליצור קשר איתך בעקבות פנייתך.

מידע שתדיראן אוספת באופן אוטומטי: כאשר אתה עושה שימוש באתר, תדיראן אוספת מידע הנשלח אליה על ידי המחשב, טלפון נייד או מכשיר אחר בו אתה משתמש לצורך גישה לאתר. המידע הנשלח אלינו כולל, בין היתר: נתונים על הדפים אליהם אתה ניגש, כתובת IP של המחשב, מספר זיהוי או מזהה ייחודי של המכשיר, סוג מכשיר, פרטי מיקום גיאוגרפי, פרטי מחשב וחיבור, פרטי רשת למכשירים ניידים, נתונים סטטיסטיים על צפיות בדפים, תעבורה אל האתרים ומהם, כתובת URL להפניה, נתוני פרסומות וכן נתוני יומן אינטרנט ופרטים סטנדרטיים אחרים. אנו גם אוספים מידע אנונימי באמצעות קובצי Cookie ומשואות אינטרנט. ראה בהמשך Cookie Policy. 

מידע שמתקבל מצדדים שלישיים: אנחנו מקבלים מפעם לפעם מידע אישי אודות לקוחות, כגון שם ושם משפחה, כתובת ומספר טלפון ממשווקים שעובדים עם תדיראן על מנת לסייע ללקוח לקבל שירות מתדיראן. 

מאגרי מידע ואבטחת מידע

המידע שתמסור בעת שימושך, כמתבקש בהתאם לסוג השירות, וכן כל מידע אשר ייאסף אודותיך בקשר לשירותים אליהם נרשמת ו/או בעת שימושך, ישמרו במאגרי המידע הרשומים של תדיראן, אשר תעשה שימוש במידע על  פי הוראות הדין ובהתאם למדיניות פרטיות זו.

תדיראן מיישמת באתר מערכות לאבטחת מידע ומשקיעה מאמצים רבים ביישום ובשמירה על אבטחת האתר והמידע האישי של המשתמשים (בין בעצמנו ובין באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים שהינם ספקי שירותים מוסמכים). המידע האישי שנמסר לנו מאוחסן על שרתים מאובטחים של צדדים שלישים המספקים לחברה שירותי ענן. אנו מיישמים נהלים ומדיניות אבטחת מידע כמקובל בתעשייה על מנת להבטיח את אבטחת המידע של המשתמשים ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי האתר, אין בהן בטחון מוחלט. אם יש לך חששות בנוגע למידע מסוים, הימנע מלהעביר מידע זה באמצעות האינטרנט. תדיראן אינה מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע שנמסר באמצעותם ו/או המאוחסן בהם.

שימוש במידע

תדיראן אוספת את המידע על מנת לספק לך את השימוש והשירותים באתר וכדי לסייע בהתאמה אישית ושיפור החוויה שלך באתר. תדיראן תעשה שימוש בפרטים האישיים שלך בהתאם למסמך זה, כדי להציע, לפרסם ולשווק לך את השירותים, לרשום אותך ולהעניק לך את השירותים שעשויים לעניין אותך, לאמת את זהותך, לשפר את חווית השימוש שלך באתר, למדוד את הביצועים של האתר ולשפר את התוכן והעיצוב שלו וכיו"ב.

החברה עשויה לאסוף ולעבד מידע אישי על אודותיך, והרינו ליידעך כי לא חלה עליך חובה חוקית למסור מידע כאמור, וכי מסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמתך, כמפורט להלן. הנך מאשר ומסכים כי המידע על אודותיך (הכולל, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון), בין שנמסר ו/או יימסר על ידך ובין שייאסף על ידינו ממקורות או מגופים אחרים, יוחזק ויישמר, כולו או חלקו, במאגרי המידע של תדיראן, לרבות באמצעות ספקי השירות של תדיראן, בארץ ובחו"ל, וכי תדיראן תהא רשאית לעשות שימוש במידע על מנת לקיים את דרישות הדין וכן לצורכי מחקר, סטטיסטיקה, יצירת קשר ומשלוח עדכונים שוטפים, מתן מידע כללי, לצורך משלוח מסרים פרסומיים הקשורים למוצרים ולשירותים הקיימים ו/או העתידיים של תדיראן, כן להעבירו לצדדים שלישיים המספקים שירותים לחברה וזאת רק ככל שנדרש לשם קיום המטרות האמורות. שים לב שאנו רשאים להעביר מידע אישי שנאסף אודותיך לספקי שירות צד שלישי אשר עשויים להיות מצויים במדינות אחרות בעולם, לרבות לסמכויות שיפוט שמחילות חוקי הגנת מידע המספקים הגנה פחותה מזו הקבועה בדין בישראל, והינך מסכים להעברת מידע זה.

העברת מידע לצדדים שלישיים:

תדיראן לא תעביר לצד ג' כלשהו את פרטיך האישיים, לרבות כל מידע שנאסף ביחס אליך במהלך שימושך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

  1. על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת.
  2. בכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או תנאי השימוש הייעודיים ו/או במקרים בהם ביצע המשתמש או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או בקשר אתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, לרבות תנאי השימוש הייעודיים ו/או להוראות כל דין.
  3. בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים.
  4. בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה.
  5. בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של החברה, של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים ו/או על מנת למנוע נזק חמור אחר, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
  6. במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
  7. לצורך עיבוד חיצוני ומתן השירותים, תדיראן מספקת מידע אישי  לגופים הקשורים אליה או לגופים אחרים שתדיראן משתפת איתם פעולה ונותנת בהם אמון, גורמים עסקיים שעובדים עם תדיראן, שירותי גיבוי וכדו') לפי ההוראות שלה ובאופן העולה בקנה אחד עם מדיניות הפרטיות שלה, תוך שימוש בכל האמצעים ההולמים לשמירה על סודיות ואבטחה. 
  8. באופן אנונימי תדיראן עשויה לשתף מידע אנונימי, שאינו מאפשר זיהוי אישי עם כלל הציבור כגון מפרסמים, מפתחים או בעלי זכויות, לצרכי מחקר ו/או סטטיסטיקה ו/או שיפור השירותים וכיו"ב. 

שיווק

דבר פרסומת: מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הרינו ליידעך כי נעשה שימוש בפרטי הקשר שתספק לנו על מנת לשלוח לך הודעות הקשורות בשירות (כגון אישורי תשלום ועדכונים), הודעות פרסומיות ((לרבות דברי פרסומת לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב–1982)) ו/או משלוח הודעות שיווקיות ממוקדות, על ידי החברה או על ידי צדדים שלישיים, וזאת, בין היתר, באמצעות דואר, טלפון, דואר אלקטרוני, SMS, מדיה חברתית ו/או הודעותWhatsApp . ככל שהנך מעוניין שלא לקבל דברי פרסומת מאיתנו, הנך מתבקש (א) לסמן את תיבת הסימון המתאימה (ב) לשלוח לנו הודעה באמצעות שליחת הודעה בכתב לכתובת שלהלן: שחם 5, קיסריה, מיקוד 3079567, או באמצעות דואר אלקטרוני moked@tadiran-es.co.il או (ג) למלא אחר ההוראות להסרה מרשימת הדיוור, אשר מופיעות בהודעות הנשלחות אליך (ככל שנשלחו). 

זכות העיון והתיקון

הנך זכאי לעיין במידע המוחזק אודותיך במאגרי המידע של תדיראן , בעצמך או באמצעות בא כוחך שהורשה בכתב או על ידי אפוטרופוס. לצורך כך, הנך מוזמן לפנות אלינו באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת: moked@tadiran-es.co.il אנחנו נשיב לך על בקשתך בהקדם האפשרי ונאפשר לעיין במידע אודותייך לא יאוחר מ-30 יום מיום הגשת הבקשה.

הנך זכאי, לאחר שעיינת במידע אודותיך ומצאת כי הוא אינו נכון, שלם, ברור, מעודכן או מכל סיבה רלוונטית אחרת, לבקש לתקן או למחוק את המידע אודותייך. לצורך כך, הנך מוזמן לפנות אלינו באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת: moked@tadiran-es.co.il אנחנו נשיב לך על בקשתך בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-30 יום מיום הגשת הבקשה. 

אתרים מקושרים

שים לב שהאתר עשוי לכלול קישורים לאתרים או שירותים של צד שלישי ("האתרים המקושרים" ו/או "האתר המקושר", לפי העניין). 

לאתרים המקושרים עשויים להיות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות שונים מאלה החלים על האתר. ההחלטה לגשת לאתר המקושר היא באחריותך בלבד. כאשר אתה עובר לאתר המקושר, עליך לעיין בתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות וביתר התנאים וההנחיות באתר המקושר.

COOKIE POLICY

כמו אתרים רבים, תדיראן משתמשת ב-Cookies  לצורך איסוף מידע אנונימי אודותיך. Cookie הוא קובץ מידע קטן שאנחנו מעבירים למחשב או למכשיר הסלולרי שלך למטרות שמירת תיעוד אודות אופן השימוש שלך באתר. אנו משתמשים, בין היתר, ב-Cookies  של Google analytics, Facebook ,Tabula . הנך מוזמן לקרוא את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של שירותים אלה. בעת כניסתך לאתר, אנחנו עשויים למקם קבצים אלה במחשב או במכשיר שלך. אנו משתמשים בטכנולוגיה זו כדי לזהות אותך כלקוח, להתאים אישית שירותים, להציג תוכן ופרסומות של תדיראן, למדוד את האפקטיביות של פעולות לקידום מכירות, לעזור לוודא שאבטחת החשבון שלך נשמרת ולמזער סיכונים ולמנוע הונאות. 

אתה חופשי לסרב לקבל את קובצי ה- Cookie שלנו אם הדפדפן או הרחבת הדפדפן שלך מאפשרים זאת, אלא אם קבצים אלה נחוצים למניעת הונאות או על מנת להבטיח את אבטחת אתר האינטרנט. עם זאת, סירוב לקבל קבצים אלה עלול להפריע לשימושך באתר האינטרנט. 

סמכות שיפוט והדין החל 

מדיניות זו והחובות החלות על החברה מכוח הדין ו/או מכוח תנאי השימוש כפופות לחוקי מדינת ישראל ללא קשר למיקומו של המשתמש. הסמכות הבלעדית לדון בכל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה בקשר עם מדיניות הפרטיות ו/או תנאי השימוש ו/או האתר, תוגש ותתברר בישראל בלבד בבתי המשפט המוסמכים הממוקמים במחוז תל אביב בלבד.

צור קשר

הנך מוזמן ליצור עמנו קשר באמצעות אמצעי התקשורת המפורסמים באתר. כמו כן, באפשרותך למלא טופס יצירת קשר באתר ותדיראן תשיב לפנייתך באמצעות אמצעי ההתקשרות שהזנת. בעת מילוי הטופס, הנך נדרש למלא את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, טלפון, כתובת דוא"ל, ותוכן הודעתך. הנך מוזמן ליצור אתנו קשר בכל שאלה או בעיה הקשורה באתר ו/או במדיניות הפרטיות ו/או בתנאי השימוש, בכתובת: moked@tadiran-es.co.il.